tiistai 21. toukokuuta 2013

Vantaan verkkopedot tutkivalla oppimispolulla

Viime keväänä alkoi Open päivitys -koulutus meidän Vantaan verkkopetojen porukalla. Aiheena tutkiva oppiminen (verkko-oppimisympäristöä käyttäen).
 
Minun kohdallani toteutus perinteisestä ryhmätyöstä eroaa siten, oppilaat laitetaan itse määrittelemään tutkimusongelmansa annetun teeman sisältä ja sitten etsimään tietoa asiasta. Tarkistavat siis omansa ja luokkakavereidensa ennakkokäsitykset. Lopuksi ryhmä pitää pienen opetustuokion muulle luokalle – tyyli vapaa. Kurssi jatkui nyt syksyllä ja pääsimme testaamaan mallia oppilaillamme.

Joukossamme on sekä aineen- että luokanopettajia ja tutkimusteemat kurssilaisittain vaihtelevat luonnollisesti suurestikin. Hyvä näin, sillä saamme hyviä kokemuksia, miten tämä oppimismalli toimii eri-ikäisillä oppijoilla ja eri oppiaineissa. Itse päätin ottaa testikappaleiksi ysiluokan äidinkielen ryhmäni, muilla on esim. ysiluokan biologiaa, vitosluokan biologiaa ja kasiluokan fykeä (ympäristökurssi). Bloggaajakollegani kertonee omasta yhteiskuntaopin projektistaan rikollisuuden ja oikeusjärjestelmän parissa.
Valitsin projektin teemaksi suomen kielen ominaispiirteet. Alkujohdantona muistelimme Yleltä tullutta dokumenttia (Prisma: Kielikoodin murtaja) hyvin erikoisesta pirahãn kielestä, jossa ei esimerkiksi ollut lukusanoja ollenkaan eikä värejä eroteltu. Aikamuotojakin oli vain yksi, preesens (Tieteen kuvalehden artikkeli kielestä). Toinen virike oli FB:ssä näkemäni kuva, jossa monella kielellä oli jokin volume-sanan mukaelma ja lopuksi suomen kielen äänenvoimakkuus. Lisäksi oppiailla oli mahdollisuus kuunnella radiokolumni suomen kielen sanaston “rikastumisesta”.
Teemaan tutustumisen jälkeen oppilaat alkoivat 2-3 hengen porukoissa miettiä, mitä erikoista suomen kielessä on. Tarkoitus oli esittää pohtivia kysymyksiä, Miksi? Miten? Onko? Näitä he kirjasivat Fronterin keskustelupalstalle, ja muut ryhmät kommentoivat ideoita. Yllätyin positiivisesti; aihe olikin toimiva ja oppilailta tuli juuri haluamiani asioita esille.Tämän jälkeen kävimme yhdessä läpi oppilaiden aiheet ja jaoimme ryhmille tarkemmin vielä tutkimuskohteet. Tässä vaiheessa opettaja pääsi hieman vaikuttamaan aiheisiin; osa yhdistettiin ja osaa rajattiin ja suuri osa oli sellaisenaan hyviä. Nämä tutkimuskysymykset sitten kirjattiin, oppilaat miettivät vielä, mitä tiesivät (tai luulivat tietävänsä) ennalta ja muut ryhmät edelleen antoivat palautteensa. Sitten tutkimaan. Tässä ryhmien aiheita:
 • Suomen kielen taipuminen – morfeemit
 • ”Suomenkielessä on useita kaksoiskonsonantteja. Osaa ei kuitenkaan näy kirjoitetussa muodossa esim. sydämen (sanan “sydän” genetiivi + muut sijamuodot) ja laudeliina. Miksi suomessa on tällaisia “piilokaksoiskonsonantteja”?”
 • ”Ympäri Suomea on monia erilaisia murteita. Miksi suomessa ja italiassa on niin paljon, kun taas englannissa, ranskassa ja muissa indoeurooppalaisen kielikunnan jäsenissä on hyvin vähän murteita, jos yhtään?”
 • Aakkoset, joita suomen kielessä ei ole (õ, ü, kaksois-s jne.)
 • Puhekielen ja kirjakielen erot – sanojen lyhentäminen
 • Ääkköset ja vokaalisointu – Miksi volyymi on vaikea sanoa?
 • Millä kirjaimilla suomen kielen sana voi alkaa ja mihin päättyä?
 • ”Suomen kieli on tasapaksua eikä jodlaavaa kuten ruotsi”
 • Miksi suomen kieli kirjoitetaan kuten puhutaan? Onko muita poikkeuksia kuin äng-äänne?
Ensi keskiviikkona on vielä kaksi tuntia aikaa tutkia ja tehdä omaa esitystään. Torstaina ja perjantaina on vuorossa esitykset ja luvassa on ainakin (itse tehtyjä) murresarjakuvia ja powerpoint-esitystä – osittain varsinainen Multimediaroadshow, luulen. Blogin osa 2 viikon-kahden päästä. Luvassa tuotoksia ja oppilaiden kommentteja sekä yhteenvetoni toimivuudesta.
Lisää: Tutkivasta oppimisesta, http://www.helsinki.fi/science/networkedlearning/fi/tutkivaoppiminenmain.html

Janne Saarinen: http://opeope.wordpress.com/about/ 


Tutkivaa oppimista verkossa Vantaalla

Opetuksen uudistaminen vie aikaa. Vanhoilla monisteilla samat asiat opettaa vähäisellä valmistelulla, kun taas asioiden tekeminen uudella ja kiinnostavalla tavalla vaatii vaivannäköä, vähäisen vapaa-ajan (ainakin osittaista) uhraamista suunnittelutyölle sekä toisinaan astumista myös omalle epämukavuusalueelle uusien opetusmenetelmien opettelmisen kautta. Onneksi omassa sivutyössäni alueellisena verkkopedagogisena tukihenkilönä pääsen toisinaan irti opetustyöstä sellaisiin koulutuksiin, missä päivän ohjelma ja sisältö painottuvat lähinnä opetuksen suunnitteluun. Tänä syksynä eräs tällainen koulutus oli Vantaan verkkopedagogien tarpeisiin räätälöity Open päivitys.
Open päivityksessä teemana oli tutkiva oppiminen. Yksi koulutuksen kiinnostava puoli oli saman teeman tarkasteleminen eri aineiden ja luokkatasojen näkökulmasta. Sama tutkivan oppimisen lähestymistapa tuntuu taipuvan erilaisina sovelluksina hyvinkin erilaisiin aineisiin sekä eri ikäisille oppilaille.

Itse lähdin kehittämään tutkivan oppimisen sovellusta yhteiskuntaopin opetukseen. Teemaksi valitsin rikollisuuden ja oikeusjärjestelmän, sillä tämä aihe on kokemukseni mukaan yksi oppilaita erityisesti kiinnostavista yhteiskuntaopin oppisisällöistä. Kokemukseni mukaan parhaat tulokset saavutetaan silloin, kun oppilaat itse löytävät heitä aidosti kiinnostavan tutkimuskysymyksen. Oppilaiden motivoiminen onkin työskentelytavassa haastavinta ja erityisen tärkeää.
Yhteiskuntaopin opetuksen kannalta tutkiva oppiminen mahdollistaa mahdollisimman ajankohtaisten kysymysten käsittelemisen oppitunnilla, kun tietolähteiksi voidaan valikoida uusin mahdollinen tutkimustieto nopeasti vanhenevien oppikirjojen sijaan. Tutkiva oppiminen voi olla lisäksi eräs tapa vastata aineen tietosisältöjen omaksumista painottavaa opetustraditiota kohtaan esitettyyn arvosteluun (keskustelua sivutaan esimerkisi tässä artikkelissa - kiinnostuneille tiedoksi). Menetelmässä keskitytään yhteiskunnan rakenteiden esittelemisen sijaan enemmänkin opettelemaan työtapaa, tutkimusen tekemistä sekä tiedonmuodostusta ja tiedon luotettavuuden arviointia.
Open päivitys -koulutuksessa kaikki osallistujat taisivat lopulta hyödyntää kouluttajan esittelemää tutkivan oppimisen kehää (kuva alla). Kehän ensimmäisiin vaiheisiin oli linkitetty  Fronter-keskustelu, jonne oppilaat saattoivat kirjata omat tutkimusongelmansa ja jossa he saattoivat kommetoida toistensa ajatuksia. Myöhempiin vaiheisiin linkitin mm. tietolähteitä sekä eräitä rikollisuuteen liittyviä tilastoja, joiden pohjalta oppilaat saattoivat omien ideoiden puuttuessa lähteä ideoimaan työtään sekä eräitä verkosta löytyviä töissä mahdollisesti hyödynnettäviä tietolähteitä. Keskeneräiset ja lopulliset työt materiaaleineen säilöttiin Fronter-huoneen kansioihin.

Tutkivan oppimisen menetelmä edellyttää opettajalta rohkeutta päästää irti ohjaksista ja antaa opiskeltavien aiheiden määräytyä oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Oppilaita voi ja tuleekin ohjata sekä neuvoa, erityisesti jos työskentelymenetelmä on heille entuudestaan tuntematon. Silti ensimmäisillä oppitunneilla joutuu sietämään epävarmuutta, kun oppilaat pohtivat tutkimuskysymyksiään ja mahdollisia aiheitaan. Pitäisin verkko-oppimisalustan käyttämistä harkitsemisen arvoisena jo siitäkin syystä, että se voi toimia eräänlaisena ryhmien sisään eriytyneen ajatustyön tulosten kokoajana. Muut näkevät keskustelutyökalussa käytävästä ajatuksenvaihdosta, millaisia ongelmia toiset ovat lähdössä ratkomaan, mikä voi antaa virikkeitä omaankin työhön. Samalla kaikki voivat päästä osaksi yhteisöllisen tiedonrakentamisen prosessia ehdottamalla omia parannusideoitaan muiden ryhmien aiheisiin.
Rymien lopputuotoksia katsonut tarpeelliseksi määritellä kovin tarkasti etukäteen. Ainoa ehto oli, että toisille pitää olla projektin (viisi 90 minuutin oppituntia) päätteeksi jotain esitettävää. Lopputuotos olisi saanut olla esitelmä, animaatio, video tai mikä tahansa tutkimusaiheesta ponnistava tekele. Lopulta kaikki ryhmät päätyivät kuitenkin perinteisen PowerPointin avulla tapahtuvan esitelmän tekemisen kannalle. Lopputuotoksista tuli oikein asiallisia, mutta jotain jännitävämpääkin olisi tietysti ollut hauska nähdä.
Kaikesta huolimatta kaikki ryhmät onnistuivat löytämään kiinnostavan tutkimusaiheen ja koostamaan löytämistään tiedoista pätevät esitykset muulle luokalle. Esityksissä käsiteltyjä aiheita (mm. nuorisorikollisuus Suomessa, Rikollisuus Venäjällä, Annetaanko Suomessa liian lieviä tuomioita…) ei muuten olisi välttämättä oppitunneilla tultu käsiteltyä. Tutkimustehtävän kautta näihin aiheisiin paneuduttiin vähintäänkin tavallista syvällisemmin ja samalla opittiin kenties jotain itsenäisestä työskentelystä ja tavoitteenasettelusta.

Tämä blogi-kirjoitus on alunperin julkaistu blogissa PETRILASSI: http://petrilassi.wordpress.com/2012/11/28/tutkivaa-oppimista-verkossa/
 marraskuu 28, 2012 Tekijä Petri Lassi

VARIA:n Open Päivityksessä kehitettiin kursseja

Suomen eOppimiskeskus ry:n koordinoima Open päivitys -täydennyskoulutushanke on
toteutettu Vantaan ammattiopisto VARIA:ssa. Tavoitteena on ollut vahvistaa opettajien työssä oppimista, oppimisen teknisten työympäristöjen sekä uusien oppimisen toimintamallien, verkko- ja mobiiliohjauksen kehittäminen.

"Kurssilla on hyvin pystytty ottamaan opiskelijoiden erilaiset tilanteet ja tavoitteet huomioon - opetus on ollut riittävän yksilöllistä."


Vantaan VARIA:ssa hyödynnettiin monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikka ja pohdittiin
miten hyödyntää olemassa olevia työkaluja tehokkaammin. Käytössä oli oppimisympäristö, mallihuoneet ja riittävästi opetuksen, viestinnän ja yhteistyön työkaluja. Varia käyttää Fronter oppimisympäristöä.

Koulutuksen aikana kehitettiin pedagogista toimintaa, jossa hyödynnetään TVT:n vahvuuksia. Oli hieno nähdä miten kurssin edetessä palikat loksahtelivat kohdalleen.

- "Koulutuksessa on ollut erityisen paljon hyötyä siitä, että ohjausta on saanut myös henkilökohtaisesti kädestä pitäen", todettiin päätösjammailussa.

Prosessiin kuului tiedon, asiantuntemuksen, ohjelmistojen ja laitteiden yhdisteleminen mielekkäällä tavalla kulloisessa viitekehyksessä. Tieto- ja viestintä teknologian pedagogiseksi käytöksi - vertaisoppimista unohtamatta. Kokemuksia ja havaintoja dokumentoitiin ja jaeltiin Fronter huoneissa.

Alla ote vapaamuotoisesta palautteesta, joka toteutettiin yhteisöllisenä, mutta anonyymina verkkokeskusteluna:
 • Koulutuksessa on ollut ehdotonta plussaa se että on saanut "kädestä pitäen"-apua.
 • Kurssilla on hyvin pystytty ottamaan opiskelijoiden erilaiset tilanteet ja tavoitteet huomioon, opetus on ollut riittävän yksilöllistä. 
 • Opin teknisesti toteuttamaan selkeämpiä sivustoja.
 • Open päivitys antoi mahdollisuuden ajallisesti työstää fronter-huonetta ja opastustakin siihen löytyi. Muutamia uusia vinkkejä ja työkaluja tuli myös otettua haltuun.
 • Suunnittelmani koulutusprojekti voisi olla pidemmällä, jos tähän olisi voinut käyttää enemmän myös virallista aikaa. Toisaalta suurin osa uusistakin asioista on jo tullut testatuksi normaalin opetustyön fronterosuuksissa, joten ehkä kaikkea ei ooe vielä menetetty aikataulun (viitosperiodilla jotain) suhteen.
 • Olen oppinut kokonaisvaltaisemmin käyttämään oppimisympäristöä, sen työkaluja ja eri mahdollisuuksia. Uskallan nyt rohkeammin kokeilla uusia toimintoja.
 • Oleellista olisi saada ihmisten hyvät ideat laajemmin jakoon ja edelleen kehitettäväksi. Yhdessä kehittämisestä saa ihmeesti voimia silloin kun omat ideat tuntuvat loppuvan.
 • Aina oppii uutta, kun osallistuu koulutuksiin. Hyvä vinkki oli testityökalun kysymysten kirjoittamisessa avata pikku nuolesta työkaluvalikko, josta pääsee lisäämään kysymykseen muitakin elementtejä. Nyt vain tarvittaisiin aikaa koulutuksessa aloitettujen verkkototeutuksien työstämiseen eteenpäin.
 • Sain hyviä ideoita ja esimerkkejä, joista jo nyt ollut hyötyä.
 • Jatkossa aion käyttää fronteria entistä enemmän opetuksessa ja aion saada seuraavalle ryhmälleni uudet, päivitetyt verkko-opetuspaketit.  
 •  Opin hyödyntämään Fronteria tehtävien annossa ja palautuksissa. Vielä pitää harjoitella toimintoja ja muokata tehtäväsivustoja.
 • Haluaisin edelleen kehittää näkemystäni siitä, miten suunnitellaan ja tuotetaan opiskelijoiden oppimisen polku. Mahdollisuudet ovat varmaan rajattomat, mutta yhdessä muiden kanssa kehittämällä pääsisi varmaan pidemmälle kuin yksin työskentelelmällä.
 • Open Päivityksen jälkeen uskon pystyväni ohjaamaan kollegoja ja opiskelijoita fronterin perusasioissa.
 • Olen oppinut laajemmin käyttämään fronteria; uusia työkaluja, vinkkejä ja opastusta /ohjausta áina tarvittaessa
 • On ollut kiva työskennellä eri opetusaloilta tulevien ihmisten kanssa. Kun tapaa sellaisia ihmisiä, joiden kanssa ei ole päivittäin yhteydessä, oppii ihan uusia asioita.
 • Olen oppinut paljon keinoja ja tapoja, joilla voin hyödyntää Fronterin monipuolisia toimintoja opetuksessani: kurssin suunnittelu Fronteriin, tehtävät ja palautuskansiot, testit, jaettu Fronter asiakirja jne. Lisäksi esim. linkitykset sekä huoneen/etusivun muokkaus ja eri työkalujen käyttö auttavat ja monipuolistavat opetuksen suunnittelua.
 • Oppilaitoksen haasteena on TVT:n strateginen kehittäminen: miksi ja mihin haluamme mitäkin TVT:n työvälineitä käyttää. Pedagoginen näkemys pitäisi jotenkin luoda, mutta miten?
 • Lisäksi on paljon uusia Fronterin käyttötapoja "jäänyt mieleen muhimaan", vaikka niitä ei juuri tällä hetkellä ehkä omassa työssään käyttäiskään.
 • Pystyn myös jakamaan oppimaani kollegoilleni - näin Fronterin käyttö lisääntyy ja monipuolistuu myös omalla opetusalallani.
 Eli kaiken kaikkiaan koulutus osui ja upposi. Kehittämiskohteitakin löytyi. Toivottavasti päästään jatkamaan pian!

Christian Komonen, toimii Pearson Intenational /  Fronter Nordic -yrityksessä asiantuntijana ja oli yksi Opetushallituksen Open Päivitys kurssin vetäjistä Anne Rongaksen lisäksi.

Stadin ammattiopistossa koettiin yhdessä tekemisen voimaa

Juuri päättyneessä jo käsitteeksi muodostuneessa 'openpäivitys'-koulutuksessa tehtiin konkreettista työtä virtuaalisilla työkaluilla. Koulutuksen aikana saimme nähdä ja kokea miten ideasta syntyi, aihio, josta syntyi valmiita kursseja ja virtuaalisia työtiloja oppimisprosessin tukemiselle sekä tiedon ja kokemusten jakamiseen.

Fronter.fiOli myös mukavaa nähdä mitä kaikkea avoimella suhtautumisella, suunnittelulla ja kovalla duunilla saadaan aikaan. Tämä taas todistaa sen vanhan viisauden että "nälkä kasvaa syödessä", ja haluaisi osata enemmän, totesi Stadin ammattiopiston opettaja kurssin päätössession virtuaalisessa keskustelussa, jossa osallistujat saivat antaa vertaistukea ja palautetta toisilleen. 

Opetushallituksen rahoittamalla Open Päivitys kurssilla rakennettiin Stadin ammattiopiston Fronter  -alustalle mielekkäitä työtiloja (kursseja, mediakirjastoja etc). Osa hyödynsi myös some-palveluja esim. Blogin muodossa.

Koulutuksessa yhdistyi myös oppimisympäristön ja sosiaalisen median edut näppärästi, kuten ylläolevasta kuvasta näkyy.  Stadin ammattiopiston alustaratkaisussa voidaan yhdistellä työkaluja ja sisältöjä tilanteen edellyttämällä tavalla. Oppimisalusta on hyvä väline, kunhan sitä vaan lähtee rohkeasti käyttämään, totesi yksi kurssilaisista.

Oli hieno nähdä miten kurssin aikana yhdistyi ihmistet, sisältö ja toiminta mielekkääksi tieto-ja viestintä teknologian pedagogiseksi käytöksi - vertaisoppimista unohtamatta.

Mielestäni oli kiinnostavaa myös soveltaa uusinta opetusteknologiaa Stadin opettajien kanssa. Tästä se lähtee.

Christian Komonen, toimii Pearson Intenational /  Fronter Nordic -yrityksessä asiantuntijana ja oli yksi Opetushallituksen Open Päivitys kurssin vetäjistä Anne Rongaksen lisäksi.


perjantai 10. toukokuuta 2013


Keudan opettajat nostivat verkko-opetuksen uudelle tasolle


Ammatillisen Open päivityksen Keudan (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) ryhmäläiset uudistivat opetustaan monin tavoin sekä kehittivät yhteistyön muotoja työyhteisöissään.

Keudan Moodle-ympäristön käyttö vaihtelee paljon eri yksiköissä ja samankin yksikön opettajien välillä. Myös koulutuksen osallistuneissa oli niin verkko-opetuksen edistyneitä käyttäjiä kuin ensimmäistä verkkokurssiaan rakentavia opettajia. Toinen toisiltaan oppiminen toimikin ryhmän sisällä hienosti ja tuloksia saatiin ihailla koulutuksen päätöspäivässä 18.4. Järvenpäässä.

Omien resurssien rajallisuus omaan oppimiseen lähipäivien ulkopuolella, oli selkeä huolenaihe opettajilla. Työnantaja on antanut mahdollisuuden lähipäiviin osallistumisiin, mutta etä- ja vertaistyöskentely on pitänyt hoitaa työpäivien ulkopuolella. Käytännössä koulupäivän aikana ei juurikaan ole mahdollisuutta esim. vertaisohjaukseen vaikka tarvetta ja halua olisikin.

Tuusulan koulutusyksikön tuotantoluokassa ryhmäläiset tutustuivat virtuaaliluokan toimintaan.


Lähipäivässä 18.4. täytettiin koulutuksen loppupalautteita.

Osallistujien kommenteissa palautekeskustelussa tiivistyi tärkein anti:

Tältä kurssilta olen saanut runsaasti virikkeitä eli tämän open päivitys on ladattu onnistuneesti versioon 2.0.”

Kurssia pidän itselleni hyödyllisenä, olen saanut rohkeutta lähteä tulevaisuudessa kokeilemaan uusia sosiaalisen median keinoja - toivottavasti kollegoiden kanssa yhdessä!”

"Lukujärjestykseen olisi merkittävä aikaa myös yhteiselle suunnittelulle. Vain siten saamme asioita vietyä eteenpäin ja kehittyisimme omassa työssämme ja auttaisimme myös muita kehittämään ja kehittymään."

Loppupalautteessa koulutuksen laatu arvioitiin olevan hyvää keskitasoa. Koulutuksen todellisen vaikuttavuuden arveltiin selviävän vasta myöhemmin, kun pääsee rauhassa miettimään asioita ja tutustumaan jaettuihin aineistoihin. Edulan mediakirjastoa pidettiinkin mahtavana resurssina työkalujen ja menetelmien opetteluun myös jatkossa. 

Kouluttaja kiittää motivoitunutta ja aktiivista ryhmää yhteisestä matkasta!

t. Tiina Front-Tammivirta

perjantai 3. toukokuuta 2013

Lukion ja peruskoulun opettajien yhteistyötä Pyhäjoella

Pyhäjoella Open Päivitys -koulutus pidettiin lukion ja peruskoulun yhteisenä projektina. Koulut toimivat vierekkäisissä rakennuksissa ja useat peruskoululaiset jatkavat opintojaan lukiossa, joten tämä järjestely antoi samalla mahdollisuuden kehittää yhteistä mallia tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön. Yhteiseksi kehittämiskohteeksi asetettiin uuden TVT-strategian työstäminen.

Koulujen ja opettajien yhteistyöhön on Pyhäjoella pitkät perinteet, sillä koulut ovat jo vuosia tehneet yhteistyötä Pyhäjoen Kuulumiset -lehden tiimoilta. Tämä vinkkinä muille kouluille!

Ajallisesti Open Päivitys -koulutus sijoittui kuluvan vuoden maalis-huhtikuulle. Lähipäivät jakaantuivat peruskoulun ja lukion ryhmien kesken ja yksi päivä oli ryhmille yhteinen. Koulutuksen sisältö muodostui luennoista ja käytännön harjoituksista sekä muuna aikana tehtävänä vertaistyöskentelynä. Materiaalit ja työskentely koottiin koulutuksen wikiin.

Opettajia pohtimassa TVT-strategian kysymyksiä learning cafe -ryhmätyöskentelyssä.

Käytännön harjoituksissa keskeisessä roolissa oli Google Driven ja muiden Googlen sosiaalisen median palvelujen käyttö. Koulut ottivat samaan aikaan käyttöönsä Googlen koulusopimuksen, johon sisältyy Google-käyttäjätunnukset kaikille opettajille ja oppilaille. Uuden ohjelmiston käyttöönoton yhdistäminen Open Päivitykseen osoittautui toimivaksi ratkaisuksi, koska siten voitiin varata riittävästi aikaa uuden oppimiselle ja opettajat saivat tarvitsemansa tuen.

Opettajien välillä on aina eroja TVT:n käyttötaidoissa, mutta yhteinen koulutus Googlen palvelujen käyttöön antoi osallistujille tukevan pohjan sen käyttämiseksi opetuksessa. Google-tunnukset tulevat laajemmin käyttöön sekä peruskoulussa että lukiossa ensi syksynä, joten koulutus ajoittui juuri sopivasti. Kokeneemmat opettajat myös esittelivät omia opetustoteutuksiaan muille. Lisäksi opettajien välinen vertaiskoulutus mahdollisti - ja mahdollistaa jatkossakin - osaamisen levittämisen niille, jotka eivät voineet osallistua koulutukseen.

Koulutuksen sijoittuminen opettajille aina kiireiseen kevääseen asetti omat haasteensa. Lähipäivät antoivat kuitenkin opettajille mahdollisuuden keskittyä hetkeksi uusiin asioihin ja innostus oli selvästi havaittavaa! :)

Ehkäpä yhdeksi koulutuksen huippuhetkeksi koettiin lukion ja peruskoulun opettajien yhteinen learning cafe -ryhmätyöskentely. Siinä mietittiin oman työn kannalta tärkeimpiä asioita, joihin uuden TVT-strategian tulee vastata (kts. kuva). Työskentelystä tehtiin muistiinpanot wikiin, jotta niihin on helppo palata myöhemmin ja jatkaa prosessia.

Koulutuksen palautekyselyn vastauksissa toivottiin mm. enemmän aikaa ja todettiin, että jatkokurssia tarvittaisiin. Koulutuksen nähtiin olevan vasta "aloituspotku". Palaute oli kouluttajan kannalta erittäin positiivista ja arvioinnin perusteella koulutusta pidettiin laadukkaana (osatekijöiden keskiarvo 4 asteikolla 1-5, 18 vastaajaa) sekä vaikuttavana (3,7/5).

Kiitokset osallistujille - tästä on hyvä jatkaa!

t. Harto Pönkä

Open päivitystä OAKK:ssa

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen Open päivitys -koulutus pidettiin 22.2.-25.4.2013. Koulutus räätälöitiin alusta pitäen OAKK:n tarpeisiin. Painopisteiksi valittiin sosiaalisen median käyttö opetuksessa ja hanketyössä.

Koulutus jakaantui luentoihin, keskusteluihin, ryhmätyöskentelyyn ja käytännön harjoituksiin. Lisäksi lähipäivien välillä osallistujat työstivät omia projektejaan sekä tekivät vertaistyöskentelyä.

Koulutuksen verkkoympäristöksi valittiin Purot.net-wiki, johon koostettiin koulutuksen materiaalit, muistiinpanot ja osallistujien tuotokset. Koulutuksen materiaalit julkaistiin SlideSharessa, josta ne upotettiin edelleen wikiin (katso lähipäivien sivut). Materiaalit on julkaistu CC-lisenssillä varustettuina myös Edulan mediakirjastossa.

Wikiä käytettiin työskentelyssä apuna esimerkiksi niin, että kun tutustuttiin sosiaalisen median palveluihin, jokainen valitsi haluamansa some-palvelun, kokeili/arvioi sitä ja raportoi sitten kokeilunsa tulokset wikiin muiden nähtäväksi.

Projektitöissä osallistujat veivät Open Päivityksen annin omaan työhönsä. Viimeisenä lähipäivänä projektityöt esiteltiin koko ryhmälle. Kuvassa esittelyssä PearlTrees-linkkikartta työkäytössä.

Osallistujat kokivat hyväksi, että he saivat ensin perustiedot ja esimerkkejä käsiteltävästä aiheesta, ja sen jälkeen he pystyivät kiinnostuksensa mukaan valitsemaan, mihin he perehtyivät syvällisemmin harjoituksissa ja projektitöissään. Ehkä tärkeintä oli, että oli aika ja paikka some-asioiden haltuunottoon, mikä tuli esille osallistujien kommenteissa:
Olen saanut uutta, vahvistusta entiselle ja ennen kaikkea aikaa uusien työkalujen opetteluun. Työkaluja on niin paljon ja aikaa tutustua niihin niin vähän. Se, että olemme saaneet kuratoitua (uusi sana, jonka olen myös nyt oppinut!) informaatiota eri työkaluista ja niiden toiminnasta ilman, että oma vähäinen vapaa-aika menee eri työkalujen kartoittamiseen ja opetteluun, on ollut suuri ilo!
Kouluttajillemme on haasteellista löytää aikaa uusien välineiden opetteluun, joten koulutuksen aikana tuli mietittyä sitä, miten voisimme tehdä muille helpommaksi somen ja tvt:n opetuskäyttöön perehtymisen.
Koulutuksen aikana mietittiin, mitä uutta sosiaalinen media tuo totuttuihin toimintatapoihin. Esimerkiksi avoimuus, jakaminen, vertaisoppiminen ja verkostoituminen nähtiin hyvinä mahdollisuuksina kehittää toimintakulttuuria ja omaa työtä:
Open Päivitys -koulutus antoi meille mahdollisuuden tutustua muihin OAKK:n aktiivisiin somesta kiinnostuneisiin. Vertaiskouluttaminen puolestaan sysäisi meidät pohtimaan, miten voisimme viedä somen ja tvt:n käyttöä eteenpäin ja levittää organisaatiossamme. 
Yksi tapa on nimenomaan se, että voimme oppia toinen toisiltamme tutustumalla tapoihin, miten muut ovat näitä välineitä hyödyntäneet ja millaiset ratkaisut ovat heillä osoittautuneet toimiviksi. 
Osallistumalla vertaispäivittäjä-koulutukseen olen saanut myös uusia kontakteja, vinkkejä ja materiaaleja, joita voin käyttää myös hyödykseni.
Koulutusta pidettiin tarpeellisena ja ajankohtaisena. Palautteissa mainittiin, että sama koulutus olisi hyödyksi kaikille OAKK:n kouluttajille. Toisaalta osallistujat kokivat saaneensa itse eväitä auttaa kollegoitaan TVT:n ja sosiaalisen median käytössä. Koulutuksen anti tiivistyy hyvin näihin kommentteihin: 
Arvokasta tietoa ja kokemuksia on saatavilla myös erilaisten verkkopalveluiden ja -yhteisöjen kautta muissa oppilaitoksissa työskenteleviltä. Seuraavaksi alamme suunnitella, miten kouluttajiamme tuetaan somen ja tvt:n opetuskäytössä. 
Kuten huomaat, olen saanut paljon lisävirtaa ja -tukea TVT-ilosanoman eteenpäin viemiseksi tämän koulutuksen kautta. 
Palautekyselyn mukaan koulutuksen laatu oli hyvä (laatutekijöiden keskiarvo 4,2 asteikolla 1-5) ja se koettiin myös vaikuttavaksi (3,7/5).

Kiitokset &
aurinkoista kevään jatkoa!

t. Harto Pönkä
apuna Pia ja Riikka

torstai 2. toukokuuta 2013

Open Päivitys -koulutus on laadukasta ja positiivisesti vaikuttavaa

Suomen eOppimiskeskuksen vetämä hankekonsortio on kouluttanut lähes 300 yleissivistävän ja ammatillisen puolen opettajaa Open Päivitys -kouluksissa 2011-2013 välisenä aikana. Lisäksi 118 oppilaitosjohdon edustajaa on hankeaikana osallistunut Oppilaitosjohdon LUOTI - Luotsaa tieto- ja viestintätekniikkaan -koulutuksiin.

Näiden koulutusten lisäksi hankkeen osallistujiin ovat kuuluneet myös ne sadat opettajat, jotka ovat toimineet vertaisohjaajina kollegoilleen tai kouluttautuneet vertaispäivittäjiksi.

Open Päivitys -koulutukset ovat saaneet hyvää palautetta kautta linjan: koulutukset ovat olleet oikea-aikaisia, vastanneet todelliseen tarpeeseen ja antaneet esimerkkiä ja oppia niistä mahdollisuuksista, joita tieto- ja viestintätekniikka voi opetukseen tuoda. Koulutusten keskeistä antia on ollut myös yhteistyömallien kehittäminen niin omassa oppilaitoksessa kuin laajemmissakin verkoissa. Yhteistyössä hyvien käytänteiden levittäminen on helpompaa eikä jokaisen tarvitse keksiä pyörää uudestaan.

Arviointi ja palaute keskeisessä roolissa


Kaikista koulutuksista on tehty niin konsortion sisäistä arviointia kuin kerätty palautetta osallistujilta. Sisäinen arviointi kehittää konsortion toimintamalleja ja lisää läpinäkyvyyttä toimijoiden kesken. Osallistujien palaute taas antaa konkretiaa ja suoria vinkkejä koulutusten kehittämiseen.

Alla kaikkien koulutusten laadullisten ja vaikuttavuuden arvioiden keskiarvot:

Open Päivitys- ja LUOTI-koulutusten laadullinen arviointi

Open Päivitys- ja LUOTI-koulutusten vaikuttavuuden arviointi


Positiivisen palautteen voimalla on hyvä jatkaa

Tällä hetkellä teemme Open Päivitys -koulutuksia myös vapaan sivistystyön toimijoille. Nämä koulutukset jatkuvat vuoden 2014 kevääseen saakka.

Olemme myös nyt kevättalvella saaneet positiivisa uutisia Opetushallitukselta, eli jatkamme opettajien ja oppilaitosjohdon koulutuksia myös tulevalla hankekaudella (2013 - 2014) yleissiviställä, ammatillisella ja aikuiskoulutuksen puolella. Oppilaitosjohdon osalta kaikki toimijat ovat tervetulleita.

Jos koulutuksen sisällöt kiinnostavat, kannattaa olla yhteydessä! Suurin osa tähän asti koulutuksiimme osallistuneista suosittelee osallistumista:

Open Päivitys- ja LUOTI-koulutusten suosittelu